Zavoláme Vám zpět POPTÁVKA

GDPR SANITOP PRAHA s.r.o.

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Představujeme vám zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů vás, našich klientů.

Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké jsou individuální možnosti zabezpečení pro každého klienta České spořitelny.

Jaké osobní údaje Sanitop Praha s.r.o. shromažďuje a zpracovává?

 • identifikační údaje - osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta (jméno, příjmení, titul, podpis, u klienta-fyzické osoby podnikatele a právnických osob též daňové identifikační číslo a IČ)
 • kontaktní údaje - osobní údaje umožňující kontakt s klientem (zejména klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace) •

Osobní údaje, které Sanitop Praha s.r.o.  zpracovává se souhlasem klienta, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který může klient společnosti Sanitop Praha s.r.o.

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi společností Sanitop Praha s.r.o.  a klientem je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. Sanitop Praha s.ro.,  ale nemůže uzavřít obchod nebo poskytnout službu, pokud jí nejsou poskytnuty osobní údaje nezbytné pro uzavření příslušného obchodu nebo poskytnutí služby

Z jakých zdrojů Sanitop Praha s.r.o. osobní údaje získává?

 • přímo od klienta při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci;
 • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.) a z dalších veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě klient sám zveřejní);
 • z vlastních kontaktních formulářů na webových stránkách společnosti.

K jakým účelům Sanitop Praha s.r.o.  osobní údaje využívá a zpracovává?

Bez souhlasu klienta (viz § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů):

 • pro účely související s obchody a službami, zejména pro vyhodnocení žádosti o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby, pro zajištění všech dalších činností souvisejících s realizací obchodu či služby.
 • pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, především pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik.
 • Se souhlasem klienta: pro další účely (např. pro marketingové činnosti apod.).

Jakým způsobem Sanitop Praha s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou společnost disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu Sanitop Praha s.r.o. osobní údaje poskytuje?

 • státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností
 • se souhlasem klienta nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

Jaké jsou možnosti klienta ve vazbě na zpracování a předávání osobních údajů?

S výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas klienta (viz § 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), zpracovává společnost Sanitop Praha s.r.o. osobní údaje výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v navrženém rozsahu poskytne, případně omezí-li jej, nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a není podmínkou pro uzavření obchodu. Pokud se klient se společností nedohodl jinak, může již poskytnutý souhlas odvolat nebo změnit /upravit jeho rozsah. Rozsahem poskytnutého souhlasu je společnost Sanitop Praha s.r.o. vázána a plně ho respektuje.

Jaký přístup má klient ke svým osobním údajům a jaká je povinnost Sanitop Praha s.r.o. ?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o klientovi Sanitop Praha s.r.o. zpracovává, si klient může vyžádat v kterékoli provozovně společnosti na adrese : Na Louži 19a, Praha 10, Vršovice, 100 00.  Informaci v zákonem stanoveném rozsahu (viz § 12 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) vyhotoví společnost bez zbytečného odkladu a předá ji klientovi osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za poskytnutí informace má společnost právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím (viz § 12 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany společnosti nebo dalších subjektů provádějících zpracování k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Se svými podněty se může klient obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kam se může klient obrátit pro další informace, kde může uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů?

Klient má kdykoli možnost se obrátit na společnost Sanitop Praha s.r.o. kde mu budou zodpovězeny veškeré dotazy týkající se problematiky osobních údajů. Uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze některým z následujících způsobů:

 • návštěvou provozovny společnosti, Na Louži 19a, P-10, 100 00
 • e-mailovou zprávou na: info@sanitop-praha.cz či zavoláním na linku 271726511
 • písemnou, faxovou, e-mailovou nebo telefonickou žádostí podanou pověřenci pro ochranu osobních údajů:

pověřenec pro ochranu OÚ, Jan Jung , jednatel společnosti

Jak Sanitop Praha s.r.o. informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

 • tyto zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách společnosti www.sanitop-praha.cz, www.luxusni-vana.cz, www.koupleny-rekonstrukce-praha.cz
 • s pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany je klient seznámen při uzavírání obchodu či poskytnutí služby; v této souvislosti je klient také požádán, aby se vyjádřil k navrženému souhlasu se zpracováním osobních údajů;

 

VYTVOŘIT NEZÁVAZNOU NABÍDKUPřijďte se podívat do naší prodejny

SANITOP PRAHA s.r.o.
Na Louži 19a
100 00 - Praha 10

Kde nás najdete
SEO optimalizace s.r.o.

Vytváříme úspěšné webové stránky a aplikace. Přivádíme zákazníky a zvyšujeme zisky. Školíme výkonnostní marketing a SEO.

Web, který prodává SEO, které vydělává Školení, které šetří